Hyvinkää -lisä säilytettävä

08.12.2014

Hyvinkään kaupungin talousarviosta päätetään tänään 8.12.2014 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä eri poliittisten ryhmien kanssa. Talousarviota valmistelemaan perustettiin ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on ollut päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2015 ja tulevien vuosien budjettisäästöistä.

Yksi näistä säästöesityksistä, jotka sisältyvät talousarvioesitykseen on alle 2-vuotiaiden lasten kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen asteittain niin, että kuntalisää ei enää maksettaisi 31.5.2015 jälkeen. Mikäli kaupunginvaltuusto näin päättää, lasten kotihoito ei olisi enää tasavertainen vaihtoehto perheille lasten hoidon järjestämisessä.

Vanhempainrahakauden jälkeen maksettava kotihoidon tuen kuntalisä täydentää lasten päivähoidon palvelujärjestelmää. Se on vaihtoehto niille perheille, joiden arvomaailman mukaisesti koti on pienen lapsen paras paikka. Kotihoito on kiireetöntä, joustavaa ja turvallista. Se on lapsen edun mukaista hoitoa. Se on perheille arvovalinta. Se on laskutavasta riippuen myös 1,5-2 kertaa halvempaa kuin kunnallinen päivähoito.

Hyvinkäällä lasten kotihoidon tuen kuntalisän, ns. Hyvinkää -lisän, piirissä on noin 200 lasta. Kulut ovat vuositasolla noin 500 000 euroa, joten vuoden 2015 talousarvioon kohdistuu 250 000 euroa. Kuntalisää maksetaan perheen nuorimmalle lapselle, jonka lakisääteinen kotihoidontuki on voimassa ja perhe täyttää tuen muut ehdot. Yhtenä ehtona on se, ettei perhe käytä subjektiivista oikeuttaan kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon. Kaikkiaan kotihoidon piirissä on noin 950 lasta ja noin 650 perhettä. Kuntalisän saajilla on siis myös sisaruksia, jotka hoidetaan kotona. Sisaruksia on Kelan tilastojen mukaan noin 700, joista ainakin osa on päivähoitoikäisiä.

Mikäli kuntalisä lopetetaan, osa nyt kotona hoidettavista lapsista siirtyy käyttämään päivähoitopalveluita. Tarkkaa lukua siitä, paljonko lapsia siirtyisi päivähoitoon, on mahdoton ennustaa. Alle 3-vuotiaan lapsen päivähoitopaikka maksaa noin 10 000-12 000 euroa/ vuosi, kotihoito tukineen niiden osalta, jotka saavat kuntalisää ka. 6 000-7 000 euroa /vuosi, riippuen kotihoidon tuen piirissä olevien sisarusten määrästä ja siitä saako perhe tulosidonnaista hoitolisää. Mukaan on laskettava myös Kelan lakisääteisen kotihoidontuen kustannukset, koska Kela laskuttaa ne kaikki kunnalta. Tavoiteltavat taloudelliset säästöt perustuvat olettamuksiin, enkä usko niiden toteutumisiin.

Hyvinkään kaupunki voi jatkossakin vahvistaa imagoaan lapsiperheille houkuttelevana asuinalueena. Tarvitsemme tänne lapsiperheitä ja veronmaksajia parantamaan huoltosuhdettamme. Kotihoidontuen kuntalisä lisää omalta osaltaan tätä houkuttelevuutta.

Pedagogisesti ajatellen alle 2-vuotias lapsi ei vielä tarvitse omaan viiteryhmäänsä kuulumista ja saa tarvitsemansa virikkeet kotiympäristöstä ja lapsiperheiden omasta verkostosta.

Päätös lisän lakkauttamisesta olisi erittäin lyhytnäköinen myös perheiden tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Hyvinkäälisän säilyttäminen vaihtoehtona päivähoidolle lisää perheiden hyvinvointia, parantaa Hyvinkään kaupungin imagoa perheystävällisenä asuinpaikkana ja erityisesti lisää lapsen etua kaupungissamme.

Hyvinkään Keskustan valtuustoryhmä tulee esittämään Hyvinkäälisän säilyttämistä talousarviossa 2015 ja edelleen suunnitteluvuosina 2016 - 2017.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.12.2014 säilyttää Hyvinkäälisän.