Lapsiperheiden kotipalvelu olisi ennalta ehkäisevää lastensuojelua

21.10.2012

Vielä 1990-luvun alussa joka 10. lapsiperhe sai kunnallista kotiapua esim. sairaustapauksissa. Kyse oli tavallisista perheistä, ei lastensuojeluasiakkaista. Nykyisin apu kohdistuu vain lastensuojelun piiriin kuuluville. Nykyisin harvalla lapsiperheellä on apunaan isovanhemmat tai muu tukiverkosto. Kotipalvelun lakkauttaminen on johtanut ajoittain lapsiperheiden taakan kohtuuttomaan kasvamiseen sekä lisännyt lasten huostaanottoja merkittävästi.

Stakesin kuntakohtaisen tilaston mukaan Hyvinkäällä oli vuonna 2010 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria 165, joka vastaa 1,5 % osuutta vastaavanikäisestä väestöstä, näistä huostaanotettuja oli 122 (1,3 %).

Sosiaalihuoltolain uudistamista valmistellut työryhmä on halukas palauttamaan kotipalvelun tavallisille lapsiperheille. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä ja helpottaa lapsiperheiden elämää. Työryhmä korostaa muutenkin ongelmien ehkäisyä mahdollisimman varhain, jotta vältyttäisiin kärjistyneiden ongelmien korjaamiselta jälkeenpäin. Sosiaalihuoltolain on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain, aikaisintaan vuonna 2015 ja se vaatisi n. 3 400 uutta työntekijää. Kustannukset olisivat 140-150 milj. euroa. Säästöjä syntyisi myöhemmin esim. lastensuojelupalvelujen sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen vähenemisenä.

Ennalta ehkäisevään toimintaan kannattaisi todella panostaa, sillä mm. huostaanotto on huomattavasti kalliimpaa kuin ajoissa auttaminen. Lastensuojelun Keskusliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan lapsen sijoittaminen laitokseen maksaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin avohuolto. Kiireellisen huostaanoton hinta on keskimäärin n. 100 000 euroa/vuosi.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti:

https://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-22206.pdf