Lasten kotihoidon tuen Hyvinkää –lisän ulottaminen myös 2-3 vuotiaisiin

18.03.2013

Lasten kotihoidon tuen Hyvinkää-lisä otettiin käyttöön vuonna 2004 ja sitä maksetaan vuosittain alle 2 vuotiaan lapsen kotihoitoon Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksen ja perusturvalautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti 200 euroa/kk/lapsi. Hy-vinkäällä tuensaajia oli vuonna 2011 keskimäärin 199.

Adoptiovanhemmilla on oikeus kuntalisään vanhempainrahakauden jälkeen enintään sii-hen asti kun lapsen ottamisesta perheeseen on kulunut kaksi vuotta tai kun lapsi aloittaa perusopetuksen.

Kuntaliiton selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 99 kunnassa. Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa, vaihteluvälin ollessa 50-264 euroa. Alle 3-vuotiaille, kuntalisää maksetaan keskimäärin 158 euroa/lapsi ja yli 3-vuotiaille 105 euroa/lapsi. Hyvinkäällä yli 2-vuotiaille tukea ei ole maksettu.

Lasten kotihoidon tuen Hyvinkää -lisän ulottaminen myös 2-3 vuotiaisiin antaisi osalle lapsiperheistä mahdollisuuden jatkaa lapsen hoitamista kotona ja vähentäisi kaupungin päivähoidon kuormitusta ja kustannuksia.

Jätin tänään valtuustoaloitteen, jossa esitin, että 1.4.2014 lukien;

  • lasten kotihoidon tuen Hyvinkää -lisä ulotetaan myös 2-3 vuotiaisiin vas-taavan suuruisena kuin alle 2-vuotiaisiin.
  • adoptiovanhemmilla on oikeus kuntalisään vanhempainrahakauden jäl-keen enintään siihen asti kun lapsen ottamisesta perheeseen on kulunut kolme vuotta tai kun lapsi aloittaa perusopetuksen.

Valtuustoaloitteen allekirjoitti yhteensä 14 valtuutettua:

Jaakko Haapamäki, Sinikka Ala-Paavola, Helena Lustig, Outi Pyrhönen, Reija Taupila, Inga-Lill Rajala, Veijo Lappalainen, Hiski Sten, Seppo Ruija, Joonas Salmi, Marja-Leena Laine, Juhani Skyttä, Juuso Aromaa ja Juhani Kouhia. Valtuustoaloite toimitetaan seuraavaksi kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Mikäli koet asian tärkeäksi, niin asian edistämiseksi kannattaa olla yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin: