Valtuuston kokous 21.1.2013

21.01.2013

Ensimmäinen uuden valtuuston kokous pidettiin tänään. Kaupunginvaltuusto päätti mm. hyväksyä Ravitsemispalvelut Oy-nimisen osakeyhtiön perustamisen ja merkitsi tiedoksi perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Yhtiö on Hyvinkään kaupungin ja HUS:n omistama ja sen tarkoituksena on rakentaa Hyvinkään sairaalan kiinteistöön Hyvinkään kaupunkia ja Hyvinkään sairaalaa palveleva yhteiskeittiö.

Muutoin valtuuston kokous meni pääöosin eri luottamustoimiin nimeämisillä. Kuntavaalien jälkeen puolueet neuvottelivat luottamusmiespaikoista. Vaalimenestyksen ja neuvottelujen perusteella Keskustalle tulivat paikat kaupunginhallituksessa, tarkastuslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa.

Puolueet nimesivät ehdokkaat kunnallisiin toimielimiin, jotka valtuusto tänään vahvisti. Paikkajaoissa tuli huomioida Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka perusteella toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Aina lain henki ei toteudu vaan osaamisesta tai vaalituloksesta huolimatta toimielimeen täytyy valita sukupuoleltaan sopiva.

Valtuusto valitsi minut tarkastuslautakunnan jäseneksi. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Työ- ja koulutustaustani huomioiden pidän tarkastuslautakunnan jäsenyyttä erittäin mielekkäänä ja näköalapaikkana kaupungin eri toimintoihin ja toimielimiin.

Keskustan valtuustoryhmä v. 2013-2016

Keskustan valtuustoryhmän muodostavat Marja-Leena Laine, Jaakko Haapamäki (sit.), Juhani Skyttä ja Jyri Väisänen.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Marja-Leena Laine, varapuheenjohtajana Jaakko Haapamäki ja sihteerinä Juhani Skyttä.